office@amm.co.me +382 67 933 000

Christoph Schön – predsjednik Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

CRNA GORA JE ZEMLJA SJAJNIH LJUDI I POTENCIJALA

  1. Kako kao predsjednik Savjeta stranih investitora u najkraćem ocjenjujete ambijent za poslovanje stranih kompanija u Crnoj Gori?

POTREBAN PREDVIDLJIV I TRANSPARENTAN POSLOVNI AMBIJENT

Kada govorimo o najizazovnijem preduslovu za razvoj poslovanja, možemo reći da je „vladavina prava“ od svih naših članova prepoznata  kao najizazovniji preduslov za razvoj poslovnih aktivnosti. Verujemo da je predvidljivo poslovno okruženje, koje podrazumijeva transparentnost administrativnih aktivnosti, od presudne važnosti.

Iako je Crna Gora preduzela korake kako bi zemlju učinila otvorenijom za strane investicije, potrebno je implementirati dalje reforme. Pravne institucije treba dalje razvijati kako bi se smanjila korupcija i ojačala kontrola nad sukobom interesa. Pravosudni sistem mora poboljšati svoju efikasnost, dok sudske odluke moraju biti dosljedno obrazložene ili sprovedene. Takođe, dalje suzbijanje sive ekonomije pozitivno će uticati na otvoreno tržište i poslovanje. Pandemija korona virusa pogodila je čitavu svjetsku ekonomiju, dovodeći značajan broj kompanija u rizik da budu prinuđene da okončaju svoje poslovanje. Kriza je posebno pogodila mala i srednja preduzeća i njihove zaposlene. Gotovo sve svjetske vlade preduzimaju značajne korake da smanje negativne uticaje na preduzeća i njihove zaposlene, ali potrebno je još mnogo toga. S druge strane, kriza je stvorila potencijalne mogućnosti za kompanije da razviju rješenja za mobilnu e-trgovinu. Stoga, digitalizacija i upotreba tehnologije mogu podržati dalji razvoj poslovnih aktivnosti.

  1. Koliko je izazovno biti strani menadžer u Crnoj Gori i kakva su Vaša iskustva?

CRNA GORA JE ZEMLJA SJAJNIH LJUDI I POTENCIJALA

Moje iskustvo, kao stranog menadžera koji boravi i radi u Crnoj Gori već skoro deceniju, je veoma pozitivno. Svakodnevno sam u prilici da sarađujem i radim sa divnim ljudima – talentovanim, obrazovanim, željnim znanja, motivisanim za napredovanje i rast, i to me zaista čini srećnim. Na čelu sam prilično mladog tima i vidim puno potencijala i dobar sistem vrijednosti u svakodnevnom radu s njima. Dokaz za to može biti broj crnogorskih kolega koji su bili na vodećim pozicijama na nivou grupe ili su prepoznati kao najbolji u našoj zapadno-balkanskoj bankarskoj grupi. Mnogo ulažemo u podsticanje korporativne kulture koja je vođena učinkom, ali humana i puna poštovanja na svim nivoima i između svih nivoa organizacije.

Ali, takođe, sam svjestan i iskusio sam vremenom da je okruženje u mojoj organizaciji balon u poređenju s opažanjem koje imam izvan banke – princip „Ako se ne slažete sa mnom, ako dovodite u pitanje moje odluke, ako mi ne učinite uslugu, ako ne zaposlite predloženog kandidata za poziciju, ako ne sponzorišete moj događaj, i tako dalje, onda mi nisi prijatelj, a ako mi nisi prijatelj onda si mi neprijatelj“. Ovaj stav je otrovan i ne dopušta društvu da raste i biznisu da procvjeta. U tom kontekstu mi kao menadžeri imamo posebnu odgovornost prema društvu za stvaranje i njegovanje kulture međusobnog poštovanja na svim nivoima.

Nadalje, volio bih da vidim značajniji napredak u dijelu zakonodavsta koje prati razvoj i inovacije i koji bi trebao omogućiti da usluge koje su odavno standard u razvijenim zemljama budu dostupne i u Crnoj Gori, jer Crna Gora je zemlja bogatog potencijala i treba joj omogućiti da ih maksimalno razvije.

  1. Ostvarili ste kvalitetnu saradnju sa Asocijacijom menadžera Crne Gore, gdje vidite prostor za zajedničko djelovanje i aktivnosti?

UDRUŽENI RASTEMO

Veoma je važno da sva privredna udruženja u Crnoj Gori sarađuju međusobno, a situacija sa pandemijom koronavirusa zahtijevala je zajednički odgovor i sinergetsko djelovanje. Savjet stranih investitora tradicionalno ima dobru saradnju sa svim privrednim udruženjima u Crnoj Gori, pa i sa Asocijacijom menadžera. Puno je oblasti, potencijala i ideja za saradnju, a kao značajnu incijativu prepoznajemo pokretanje Digitalne koalicije u saradnji sa Vladom i privrednim udruženjima. I ova kriza je pokazala koliko je digitalna transformacija važna kao podsticaj i za ukupni razvoj privrede, ali i za jačanje konkurentnosti na nivou regiona i šire. Crna Gora se sprema da bude članica EU, pa je ovo, pored ostalog, oblast u kojoj je neophodno da se približava standardima EU. Inovacije i digitalizacija u svim oblastima su ključne komponente ekonomskog razvoja. Vjerujem da možemo da udružimo snage u ovoj oblasti, jer sve naše članice imaju lidere i stručnjake koji mogu da pomognu, prije svega, javnoj upravi. Uvjeren sam da ovakve široke koalicije mogu da daju multiplikativne efekte, ne samo kroz transfer znanja i iskustava, već i kroz jačanje prepoznatljivosti Crne Gore kao atraktivne investicione destinacije. Takođe, dijelimo zajednički entuzijazam i volju da pomognemo Crnoj Gori da se širi i razvija na ovom i svakom drugom planu. Samo ako radimo zajedno i uduženo možemo da rastemo. Raduje me što se u posljednje vrijeme se takvi tonovi sve češće čuju iz Vlade Crne Gore.

  1. Koliko je kvalitetno tržište rada i posebno koje su to kompetencije na kojim crnogorski menadžeri treba da rade?

DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŠANSA ZA UBRZANI EKONOMSKI RAZVOJ

Tržište rada i zapošljavanje je jedna od šest kategorija koju naše kompanije članice rangiraju prilikom popunjava uputnika za Bijelu knjigu. Ova kategorija iz godine u godinu bilježi lošiju ocjenu u poređenju sa ostalim kategorijama.

Usvajanje Zakona o radu, kao jednog od ključnih sistemskih zakona, je obilježilo je 2019. godinu i njegova implementacija se ocjenjivala kroz upitnik za 2020. godinu, pa tržište rada karakteriše porast indeksa za 0.2 poena. Novi Zakon o radu predstavlja korak naprijed u dijelu suzbijanja sive ekonomije i zaštite prava zaposlenih. Ipak, neophodna su dalja unapređenja Zakona u cilju povećanja fleksibilnosti i mobilnosti radne snage.

Stoga, dalju pažnju treba posvetiti sprovođenju reformskih procesa u ovom sektoru kako bi se unaprijedio poslovni ambijent, privukle strane investicije i stvorili uslovi za poboljšanje ekonomskog standarda svih građana Crne Gore.

Dalji razvoj crnogorske ekonomije i društva podrazumijeva digitalizaciju kao razvojnu i transformacionu politiku i očekujemo da digitalna transformacija predstavlja jednu od ključnih politika Vlade u predstojećem periodu. Uspješna digitalna transformacija predstavlja veliku šansu za privredu što se pokazalo na primjeru drugih malih država, kao i država regiona. Savjet stranih investitora biće partner novoj Vladi u svim ovim aktivnostima.

  1. Šta prepoznajete kao glavni problem u pogledu privlačenja stranih investicija i kompanija u Crnu Goru? Šta su prednosti, odnosno, šta je to zbog čega bi nekom od svojih kolega preporučili poslovanje u Crnoj Gori?

KONTINUIRANA KOMUNIKACIJA SA VLADOM OSTAJE IMPERATIV

Bliska i kontinuirana komunikacija sa Vladom i organima javne uprave ostaje važan alat Savjeta za podršku našim članovima u razvoju i unapređenju njihovog poslovanja u Crnoj Gori. Pravovremeni dijalog u ovom kontekstu od suštinskog je značaja za sve zainteresovane strane, u cilju omogućavanja povećanja efikasnosti u poslovnim procesima i izbjegavanje negativnih i štetnih posljedica po čitavu poslovnu zajednicu.

Podsjetiću samo da Savjet stranih investitora učestvuje u radu Savjeta za konkurentnost kao glavnog savjetodavnog tijela u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta,  te da smo kao vrlo aktivni članovi u prethodnom periodu bili usmjereni na obezbjeđivanje implementacije preporuka koje naši članovi dostavljaju putem Bijele knjige, kao i kroz rad naših komiteta koji pomno prate promjene regulatornog okvira u svojim sektorima i predlažu inicijative za unapređenje u oblastima važnim za poslovanje naših kompanija članica.

Reforme poslovnog okruženja u Crnoj Gori u periodu pandemije koronavirusa moraju se efikasnije sprovoditi kako bi se stvorila povoljna poslovna klima i omogućilo da se čitava crnogorska ekonomija brže razvija i oporavlja. Sa druge strane, Savjet je prepoznao značaj uspješnosti turističke sezone, pa je brojnim aktivnostima pomogao organizaciju procesa vakcinacije u Crnoj Gori.

  1. Kakve su Vaše predikcije kada je u pitanju poslovna 2022. godina?

DALJI RAZVOJ EKONOMSKIH AKTIVNOSTI

Vjerujem da će crnogorska ekonomija u narednim godinama i dalje biti pod snažnim uticajem investicija. Sprovođenje mjera konsolidacije javnih finansija i implementacija programa Evropa sad takođe će pozitivno uticati na razvoj ekonomskih aktivnosti.

Vlada treba da nastavi borbu protiv sive ekonomije, što zahtijeva odlučnu reakciju relevantnih institucija i važan je faktor za fer tržišnu konkurenciju. Takođe, željeli bismo da naglasimo značaj predvidljivog i transparentnog poslovnog okruženja za dalju uspješnu realizaciju novih investicija. S druge strane, ograničavajući faktor mogao bi biti nedostatak diverzifikacije crnogorske ekonomije koji bi mogao u potpunosti smanjiti pozitivne efekte stranih investicija.

Takođe, od posebnog je značaja da se nastavi sa sprovođenjem mjera u oblastima vladavine prava i efikasnosti pravne zaštite, poboljšanja ekonomskih uslova i poslovne klime, poboljšanja infrastrukture i realizacije novih infrastrukturnih projekata, održavanja stabilnosti, uz očuvanje povjerenja u finansijski sektor.

 

Share this: