office@amm.co.me +382 20 230 778

Ciljevi, vizija, misija

071

Misija

Razvoj i unapređenje menadžerske profesije i poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, kroz razmjenu znanja i iskustava, poštujući profesionalne standarde i etički kodeks.

Vizija

Snažna asocijacija uspješnih profesionalaca koji su, dijeleći znanje i iskustvo, podrška i partner menadžerima i društvu.

Ciljevi

Asocijacija menadžera je relevantno i prepoznatljivo poslovno udruženje menadžera, preduzetnika, kompanija i institucija koje podržavaju njen rad. Svojim djelovanjem je nastavila sa idejama Crnogorske konfederacije menadžera, prve organizacije menadžera formirane na teritoriji Crne Gore i kao takva doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.

Svoje ciljeve  Asocijacija menadžera ostvaruje kroz sledeće djelatnosti:

 • aktivno učešće u procesima unapređenja ekonomskog, poslovnog i društvenog ambijenta
 • predstavljanje i  zastupanje interesa menadžera članova udruženja u zemlji i inostranstvu
 • aktivno učešće  u procesima donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču položaja i interesa menadžera
 • formiranje i jačanje strukovnih asocijacija menadžera u okviru Udruženja
 • edukacija članova Udruženja
 • vršenje lobiranja i organizovanog uticaja na kreatore ekonomske politike, u cilju unapređenja ekonomske situacije
 • uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti menadžerske profesije i donošenje  etičkog kodeksa
 • predstavljanje  članova, tj. njihove profesije, u komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama
 • stvaranje i održavanje mreže sa drugim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • realizacija projekta “Milenijumski Lider” kao strateškog opredjeljenja Asocijacije sa ciljem da menadžeri različitih struka u svojem redovnom  obavljanju poslova  prihvate i realizuju koncept i filozofiju liderstva na različitim nivoima  upravljanja u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama. Stalna realizacija projekta “Milenijumski lider” imaće za cilj da menadžeri kao pojedinci rade na svom permanentnom unapređenju, doprinose rezultatima kompanija, institucija i organizacija u kojima rade, ali i ekonomskom i društvenom razvoju zemlje
 • realizacija drugih projektnih i stručnih zadataka sa ciljem ostvarenja interesa Udruženja sa posebnim aktivnostima usmjerenim na formiranju i redovnom održavanju međunarodnog kongresa menadžera kao i kongresa menadžera jugoistočne Evrope kao sastavnog dijela, s ciljem da kongres menadžera jugoistočne Evrope ima svoje stalno sjedište u Crnoj Gori kao prepoznatljivoj turističkoj i  kongresnoj destinaciji
 • saradnja sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva
 • uspostavljanje saradnje i  partnerskih odnosa  sa srodnim asocijacijama menadžera iz drugih država
 • organizacija edukativnih događaja (seminari, konferencije, radionice, treninzi…) sa ciljem edukacije i povezivanja članova
 • ostvarivanje intenzivne saradnje sa naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu
 • izdavačka djelatnost, kao i objavljivanje članaka i pisanih dokumenata u stručnim časopisima, novinama, portalima i sl.
 • druge aktivnosti, u skladu sa zakonima Crne Gore, a koje su u interesu ostvarivanja ciljeva Asocijacije.