office@amm.co.me +382 67 933 000

Šta AMM očekuje od nove Vlade

  1. Šta očekujete od nove Vlade?

Pozdravljamo najavu premijera da će voditi dijalog sa medijima, NVO, sindikatima oko ključnih politika, a isto tako očekujemo da će Vlada uspostaviti partnerski odnos sa predstavnicima poslovnih organizacija, konsultovati ih i zajednički raditi na održivosti, oporavku i razvoju crnogorske  privrede.

Uvažavajući ekonomsku krizu ali i realnu nekonkurentnost privrede, kao i destumulativan ambijent sa aspekta preduzetništva i biznisa, očekujemo kvalitetne akcije na planu unapređenja istog. U tom kontekstu računamo da će Vlada raditi na otklanjanju: finansijskih ograničenja u pokretanju i vođenju biznisa, komplikovanih i nejasnih procedura, neusklađenosti zakonske regulative, smanjenju poreskih i drugih opterećenja, smanjenju sive ekonomije, i kroz obrazovni sistem podizanju adekvatnosti i kvaliteta ponude radne snage.

Od Vlade očekujemo da radi na stabilnosti, predvidivosti, jednostavnosti regulatornog okvira, efikasnosti administracija i kvalitetnom servisu građanima i privredi.

AMM od svog formiranja naglašava značaj turizma, ali i potrebu snažnog pokretanja procesa reindustrijalizacije, što znači i podršku države kompanijama i projektima usmjerenim na proizvodnju, preradu podmirivanja domaćih potreba i izvoza, i u tom pravcu podržavamo najave iz ekspozea.

Kod privlačenja stranih direktnih investicija, nezaobilazna je uloga snažne ekonomske diplomatije i njoj treba dati adekvatno mjesto i značaj, i u tom pravcu računamo na potpuno drugačiji koncept i organizaciju ovog, po nama, trenutno najznačajnijeg segmenta naše diplomatije, o čemu smo i ranije pokretali inicijative.

Državna preduzeća predstavljaju veoma značajan segment naše ekonomije, i u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima AMM-a, očekujemo unapređenje korporativnog upravljanja državnim preduzećima i njihovu depolitizaciju. Profesionalizacija, depolitizacija i unapređenje liderskih i menadžerskih znanja i vještina, kompetentnost i rezultati treba da budu vodilja Vlade ne samo u državnim preduzećima nego i u svim institucijama

Neophodan nam je snažan rad i posvećenost na planu dalje digitalne transformacije privrede i društva, kao i snaženja IT sektora, stoga se nadamo da će premijer i Vlada uvažiti napore koje je AMM do sad učinila sa drugim poslovnim organizacijama. Cijenimo da bi nastavak projekta formiranja digitalne koalicije bio kvalitetan korak u tom pravcu.

Jasno je da Crna Gora nema dovoljno kadrova u velikom broju oblasti privrednog i društvenog djelovanja, i da ljudski kapital nije nepresušan izvor, tako da moramo iskoristiti kadrove svih generacija bez podjele na mlade i stare, žene i muškarce, političke ili druge karakteristike.

  1. Nova Vlada treba uskoro da predstavi budžet za narednu godinu. Koje mjere i subvencije kao pomoć privredi bi bile poželjne da se nađu u budžetu?

AMM je od samog početka pandemije upozorila da ćemo se suočiti sa snažnom ekonomskom krizom i da će biti ugrožena likvidnost i opstanak velikog broja kompanija posebno porodičnih mikro, malih i srednjih preduzeća, što je u osnovi najveći dio crnogorske privrede. Sa druge strane, ovakva recesija prouzrokuje smanjenje zaposlenosti i naravno pad budžetskih prihoda. Potrebe su velike i nezahvalno je u ovakvim okolnostima praviti listu želja koje se objektivno ne mogu ispuniti. Svakako cijenimo neophodnim da se u maksimalno mogućoj mjeri moraju nastaviti sve vrste subvencija privredi.

U okolnostima ograničenih budžetskih sredstava, visoke stope zaduženosti države i privrednih subjekata, složene zdravstvene situacije, ali i ozbiljne i dugotrajne ugroženosti opstanka značajnog dijela privrede, jako je važno da nova Vlada kosultuje i privredu prilikom koncipiranja budžeta i da se sredstva u mjeri u kojoj ih ima namijenjena privredi, kvalitetno usmjere. Ne treba bježati i od mogućnosti zaduženja, ne samo za pokrivanje budžetskih rupa nego i ciljanih zaduženja za sredstva usmjerena isključivo na podršku privredi.

Izvor: ND Vijesti

Datum: 07.12.2020. godine