office@amm.co.me +382 67 933 000

Goals, mission and vision

Misija
Razvoj i unapređenje menadžerske profesije i poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, kroz razmjenu znanja i iskustava, poštujući profesionalne standarde i etički kodeks.

AMM

Vizija

Snažna asocijacija uspješnih profesionalaca koji su, dijeleći znanje i iskustvo, podrška i partner menadžerima i društvu.

Ciljevi

Osnovni cilj Udruženja je da bude reprezentativno udruženje profesionalaca koji se bave menadžerskim poslovima, te da svojim djelovanjem nastavi sa idejama crnogorske konfederacije menadžera, prve organizacije menadžera formirane na teritoriji Crne Gore, I da kao takvo doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje kroz sledeće djelatnosti:

 • aktivno učešće u procesima unapređenja ekonomskog, poslovnog i društvenog ambijenta
 • predstavljanje i  zastupanje interese menadžera članova udruženja u zemlji i inostranstvu
 • aktivno učešće  u procesima donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču položaja i  interesa menadžera
 • formiranje i jačanje strukovnih asocijacija menadžera u okviru Udruženja
 • edukacija članova Udruženja
 • vršenje lobiranja i organizovanog uticaja na kreatore ekonomske politike, u cilju unapređenja ekonomske situacije
 • uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti menadžerske profesije i donošenje  etičkog kodeksa
 • predstavljanje  članova, tj njihove profesije, u komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama
 • stvaranje i održavanje mreže sa drugim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • realizacija projekta “Milenijumski Lideri” kao strateškog opredjeljenja Asocijacije sa ciljem da menadžeri različitih struka u svojem redovnom  obavljanju poslova  prihvate i realizuju koncept i filozofiju liderstva na različitim nivoima  upravljanja u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama. Stalna  realizacija projekta “Milenijumski lider” imaće za cilj da menadžeri kao pojedinci rade na svom permanentnom unapređenju, doprinose rezultatima kompanija, institucija i organizacija u kojima rade, ali  i ekonomskom i društvenom razvoju zemlje
 • realizacija drugih projektnih i stručnih zadataka sa ciljem ostvarenja interesa Udruženja sa posebnim aktivnostima usmjerenim na formiranju i redovnom održavanju međunarodnog kongresa menadžera kao i kongresa menadžera jugoistočne Evrope kao sastavnog dijela, s ciljem da kongres menadžera jugoistočne Evrope ima svoje stalno sjedište u Crnoj Gori kao prepoznatljivoj turističkoj i  kongresnoj destinaciji
 • saradnja sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva
 • uspostavljanje saradnje i  partnerskih odnosa  sa srodnim asocijacijama menadžera iz drugih država
 • organizacija edukativnih događaja (seminari, konferencije, radionice, treninzi…) sa ciljem edukacije i povezivanja članova
 • ostvarivanje intezivne saradnje sa naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu
 • izdavačka djelatnost, kao i objavljivanje članaka i pisanih dokumenata u stručnim časopisima, novinama, portalima i sl.
 • druge aktivnosti, u skladu sa zakonima Crne Gore, a koje su u interesu ostvarivanja ciljeva Udruženja