office@amm.co.me +382 20 230 778

Pristupnica

Popunjavanjem i slanjem pristupnice iskazujete zvaničnu kandidaturu za članstvo u Asocijaciji menadžera. Odmah nakon prijema, pristupnica će biti proslijeđena Upravnom odboru Asocijacije na izjašnjavanje, o čijoj odluci ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Ime i prezime (obavezno)

Datum rođenja (obavezno)

Adresa (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

Email (obavezno)

Naziv kompanija (obavezno)

Djelatnost kompanije (obavezno)

Radno mjesto (obavezno)

Obrazovanje (obavezno)

Način plaćanja članarine (obavezno) Kvartalno(45€)Polugodišnje(90€)Godišnje(180€)

Menadžersko iskustvo (u nekoliko rečenica) (obavezno)

Slanjem ove pristupnice obavezujem se da ću poštovati Statut i druga akta Asocijacije i njenih organa.
Dostavljanjem ove pristupnice prihvatam sva prava i obaveze koje mi shodno Statutu kao članu sljeduju, uključujući obavezu redovnog plaćanja članarine, u rokovima koje sam prihvatio/prihvatila. Prihvatam da je pristupnica važeća uz svojeručni potpis (dostavljena u originalu ili skenirana) ili u elektronskoj formi slanjem sa ličnog email naloga.