office@amm.co.me +382 67 933 000

Prof. dr Adis Balota

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Rođen 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Rožajama, a Elektrotehnički fakultet u Podgorici 1999. godine, gdje je magistrirao 2005. godine. Na Elektrotehničkom fakuletu u Sarajevu doktorirao je 2011. godine. Radi u Lovćen banci Podgorica, na mjestu načelnika Službe za digitalnu transformaciju i GDPR. Dugogodišnji je predavač na Fakultetu za informacione tehnologije u Podgorici. Predavač je na osnovnim, specijalstičkim, master i doktorskim studijama. Radio je u Republičkom sekretarijatu za razvoj Crne Gore, Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije. U periodu od 2009. do 2014. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije. Biran je za prodekana Fakulteta za informacione tehnologije u jednom mandatu, a u periodu od 2015. do 2019. godine vršio je funkciju dekana Fakulteta. U jednom mandatu je biran i za prorektora za nastavu na Univerzitetu Mediteran. Bio je rukovodilac i član većeg broja naučno-istraživačkih projekata međunarodnog karaktera. Rukovodio je projektima koje je sprovodila ili finansirala: Svjetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija, Evropska komisija, Ministarstvo nauke Crne Gore. U dosadašnjem periodu ostvario je i sljedeće rezultate: autor i koautor je za 41 naučna i stručna rada, učestvovao u više od 30 projekata na nacionalnom nivou, 9 naučno-istraživačkih projekata na medjunarodnom nivou, imenovan za sudskog vještaka informaciono-komunikacione struke (od 2012.godine), član je komiteta ISME/TK E 013 - Informacione tehnologije, rukovodilac Nacionalnog CIRT-a (2013-2015), recezent je za više međunarodnih časopisa, učestvovao u pisanje većeg broja Strategija, Zakona i Pravilnika na nacionalnom nivou, pokrivao je i funkciju člana Odbora za reviziju. Oženjen je i otac dvoje djece.